Là Tổ hợp căn hộ Khu đô thị hiện đại cao 18 tầng với toàn chỉ